Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Global Concepts 2000 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach przy ul. Słoneczny Sad 4F, Dołuje.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty konieczne w celu realizacji zlecenia, wykonania umowy, dostawy towaru , realizacji działalności Administratora  (np. firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierske).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji umowy/ zlecenia/zamówienia – do końca okresu przedawnienia roszczeń.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji zlecenia, wykonania umowy, dostawy towaru, realizacji działalności Administratora.