Promocja Projektu

GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. podpisała umowę
o dofinansowanie projektu pt. „ Dotacja na kapitał obrotowy dla GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA SP. Z O.O”., w ramach działania 3.4

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-32-0193/20-00
Wartość dofinansowania UE: 99 183,93 PLN